Zveřejňování informací pro obchodní společnosti

Využijte zcela zdarma prostor na infodeska.cz ke splnění svých zákonných povinností vytvoření internetových stránek a on-line zveřejňování dalších informací dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.


Naposledy přidané veřejné informace

Družstvo Podolská 1485-1490 | 7.11.2019

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „Družstvo“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat

v úterý 26. listopadu 2019 od 19.30 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Program členské schůze:

  1. Volba orgánů Družstva na další volební období
  2. Diskuse a různé

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení, resp. řádně zvolit orgány Družstva na další volební období. Žádáme vás proto o vaší přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v Družstvu, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové Družstva zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na známé elektronické adresy členů Družstva a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 7.11.2019, za představenstvo Družstva MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

WELWYN COMPANY, a.s. | 23.8.2019

Představenstvo společnosti WELWYN COMPANY, a.s. vypracovalo dne 23. srpna 2019 zprávu o poskytnutí finanční asistence, která je přiložena zde.

Družstvo Podolská 1485-1490 | 31.5.2019

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „Družstvo“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat

v úterý 18. června 2019 od 20.00 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Program členské schůze:

  1. Rozdělení zisku z pronájmu nebytových prostor

  2. Schválení účetní závěrky za rok 2018.

  3. Různé

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení. Žádáme vás proto o vaší přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v Družstvu, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové Družstva zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Bytové družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na elektronické adresy členů Družstva a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 3.6.2019, za představenstvo Družstva MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

Družstvo Podolská 1485-1490 | 9.10.2018

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

BYTOVÉHO DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Bytového družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „BD“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi BD, která se bude konat

v úterý 16. října 2018 od 19.00 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Program členské schůze:

  1. Schválení nových stanov BD za přítomnosti notáře - transformace stávajícího bytového družstva na běžné družstvo.

  2. Schválení účetní závěrky za rok 2017.

Prezence bude probíhat od 18.30 hodin, aby program členské schůze mohl být zahájen dle plánu.

O průběhu členské schůze a schválení nových stanov bude pořizován notářský zápis, který je nezbytný pro přijetí změny stanov a následný zápis změn do obchodního rejstříku. Dovolujeme si proto požádat o vaší dochvilnost, aby členská schůze mohla začít včas a aby s ohledem na dohodnutou přítomnost notáře nedocházelo ke zbytečným prodlevám.

V zájmu hladkého průběhu členské schůze při schvalování nových stanov prosíme o vaše případné připomínky k návrhu nových stanov předem, a to elektronickou formou na e-mail: petru@akpedu.cz (do 9. 10. 2018) nebo je osobně projednat dne 9. 10. 2018 od 19:00 hodin v kanceláři SVJ v suterénu s Mgr. Petrů.

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení, včetně nových stanov. Žádáme vás proto o vaší přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v BD, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové BD zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Bytové družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na elektronické adresy členů BD a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 25.9.2018, za představenstvo BD MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

Kamechy Křepelčí | 15.1.2018

Kamechy Křepelčí, družstvo v likvidaci

se sídlem Chudčická 1351/17, Bystrc, 635 00 Brno

IČ: 26248221

P o z v á n k a

na členskou schůzi družstva

Kamechy Křepelčí, družstvo v likvidaci

Předsedkyně družstva v souladu se Stanovami, svolává na den 29.1.2018 schůzi členů družstva Kamechy Křepelčí, družstvo v likvidaci. Schůze se bude konat od 17.30 hod. na adrese Chudčická 7, 635 00 Brno v restauraci Kabinet.

Členská schůze bude probíhat podle následujícího programu:

1) Zahájení schůze

2) Volba orgánů schůze

3) Projednání účetní závěrky, zprávy likvidátora o ukončení likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a jejich schválení

4) Závěr schůze

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a zpráva likvidátora o ukončení likvidace jsou k nahlédnutí pro členy družstva na adrese Chudčická 1351ú17, 6356 00 Brno.

V Brně dne 15.1.2018

Předsedkyně družstva Kamechy Křepelčí, družstvo v likvidaci

Vita Dankanych

Naposledy přidané obchodní společnosti / družstva