Zveřejňování informací pro obchodní společnosti

Využijte zcela zdarma prostor na infodeska.cz ke splnění svých zákonných povinností vytvoření internetových stránek a on-line zveřejňování dalších informací dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.


Naposledy přidané veřejné informace

Družstvo Podolská 1485-1490 | 5.11.2023

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „Družstvo“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat

v úterý 21. listopadu 2023 od 20.00 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Program členské schůze:

 1. Informace o činnosti Družstva
 2. Schválení účetní závěrky za rok 2022
 3. Volba představenstva Družstva na další volební období
 4. Volba kontrolní komise Družstva na další volební období
 5. Diskuse a různé

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení, resp. řádně zvolit orgány Družstva na další volební období. Žádáme vás proto o vaši přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v Družstvu, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové Družstva zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na známé elektronické adresy členů Družstva a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 3.11.2023, za představenstvo Družstva MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

HCE CEE a.s. | 5.5.2023

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI HCE CEE a.s. - 12.6.2023

ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO 2022 A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Bližší informace (zejména program valné hromady) jsou uvedeny v přiloženém dokumentu pod názvem Pozvánka.

Pozvánka je dnes současně rozeslána jednotlivým akcionářům společnosti HCE CEE a.s. na adresy dle seznamu akcionářů.

Současně s pozvánkou zveřejňujeme:

- účetní závěrku pro 2022,

- zprávu o vztazích pro 2022,

- zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku pro 2022.

V Praze dne 5. 5. 2023

Družstvo Podolská 1485-1490 | 2.12.2022

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

BYTOVÉHO DRUŽSTVA PODOLSKÁ 14851490

Představenstvo Družstva Podolská 1485-1490 (dále jen „Družstva“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi, která se bude konat

ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 20.30 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6. bezprostředně po ukončení shromáždění vlastníků jednotek Podolská 1485-1490, tj. cca od 20.30 hodin

Program členské schůze:

 1. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 2. Rozdělení zisku Družstva z pronájmu nebytových prostor
 3. Diskuse

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení. Žádáme vás proto o vaši přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v Družstvu, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové Družstva zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Družstvo Podolská 1485-1490, je rozesílána na elektronické adresy členů Družstva a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 30.11.2022, za představenstvo Družstva MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

Družstvo Podolská 1485-1490 | 5.10.2021

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA PODOLSKÁ 1485 - 1490

Představenstvo Družstva Podolská 1485 – 1490 (dále jen „Družstvo“) si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi Družstva, která se bude konat

v úterý 19. října 2021 od 20.30 hodin

v učebně autoškoly v suterénu domu č.p. 1490 v Podolské ulici č. 6.

Program členské schůze:

 1. Schválení účetní závěrky
 2. Různé

Zároveň zdůrazňujeme, že je třeba, aby členská schůze byla usnášeníschopná, aby mohla jednat a přijímat usnesení. Žádáme vás proto o vaši přítomnost, příp. udělení plné moci k účasti a rozhodování na členské schůzi jiné osobě. Za tímto účelem přikládáme formulář plné moci pro zastupování na členské schůzi. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se jedná o společné členství manželů v Družstvu, stačí, když se členské schůze zúčastní jeden z manželů (nemusí mít zmocnění od druhého manžela). Pokud však manželé – společní členové Družstva zmocňují třetí osobu, je třeba, aby plnou moc podepsali oba.

Tato pozvánka je umístěna na www.infodeska.cz v záložce Družstvo Podolská 1485 – 1490, je rozesílána na známé elektronické adresy členů Družstva a zároveň je vyvěšena na nástěnkách ve vchodech do domů.

V Praze dne 1.10.2020, za představenstvo Družstva MUDr. Vladimír Škudera a RNDr. Ivana Vaněčková

Bytové družstvo Údolní 52, Brno | 10.8.2020

Bytové družstvo Údolní 52, Brno, v likvidaci

se sídlem Údolní 408/52, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 030 06 867

Pozvánka na členskou schůzi

konanou dne 30. 9. 2020 v 10,00 hod. v prostorách AK Mgr. Pondikasové na adrese Vrchlického sad 3,

602 00 Brno

Program členské schůze:

Zahájení členské schůze, volba orgánů schůze

 1. Schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora
 2. Schválení účetních závěrek
 3. Schválení závěrečné likvidační zprávy
 4. Schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
 5. Rozhodnutá o převodu majetku, především zůstatku z fondu oprav bytového družstva na nástupnické společenství vlastníků.
 6. Diskuse, závěr.

S podklady programu členské schůze se můžete seznámit po předchozí domluvě v AK Mgr. Pondikasové na adrese AK Brno, Vrchlického sad 3.

Vzhledem k tomu, že jste udělili plné moci zaměstnancům AK Mgr. Pondikasové k provedení úkonů na programu této schůze, není Vaše účast na této schůzi vyžadována.

Za Bytové družstvo Údolní 52, Brno, v likvidaci

Šárka Janošková

likvidátor

Přílohy: Pozvanka-1-.pdf

Naposledy přidané obchodní společnosti / družstva