Podmínky použití

Podmínky užití portálu infoDESKA.cz

 1. Provozovatelem internetového portálu www.infodeska.cz (dále jen „infodeska.cz“) , je společnost eLaw.cz, s.r.o., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, IČO: 29024391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 160782 (dále jen „provozovatel“).
 2. Obchodní společnosti a družstva (dále jen „korporace“) registrací na infodeska.cz souhlasí s těmito obchodními podmínkami a podmínkami sběru, zpracování a ochrany osobních údajů.
 3. Provozovatel poskytuje korporacím pouze prostor pro využití portálu infodeska.cz k dostání svým zákonným povinnostem, zejména ke zřízení bezplatného internetového přístupu na internetovou stránku korporace ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) a k uveřejnění informací, údajů a dokumentů dle ZOK a zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“).
 4. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za správnost a úplnost zveřejňovaných informací, údajů a dokumentů a korporace bere na vědomí, že náležitosti internetové stránky korporace a údaje a dokumenty, které na takových stránkách mají být zveřejněny je společnost povinna konzultovat s kvalifikovaným právním odborníkem a o případném nesouladu s obsahem infodeska.cz provozovatele neprodleně informovat.
 5. Korporace je povinna zveřejňovat pouze pravdivé a aktuální informace a/nebo údaje a/nebo dokumenty.
 6. Provozovatel neodpovídá za žádnou újmu způsobenou korporaci či jakékoli třetí osobě výpadkem dostupnosti portálu infodeska.cz , to neplatí, jde-li o újmu způsobenou úmyslně.
 7. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou korporacím či jakýmkoli třetím osobám uveřejněním jakýchkoli informací a/nebo údajů a/nebo dokumentů na infodeska.cz a/nebo jejich obsahem.
 8. Provozovateli nenáleží za poskytnutí prostoru na infodeska.cz žádná úplata, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
 9. Korporace je oprávněna kdykoli svůj účet na infodeska.cz zrušit. Zrušením účtu nezaniká smluvní vztah mezi provozovatelem a korporací ani nedochází k vymazání účtu a údajů o korporaci, ale účet již nadále není veřejně přístupný.
 10. Korporace je oprávněna požádat doporučeným dopisem adresovaným do místa sídla provozovatele o vymazání účtu a veškerých souvisejících údajů nejdříve po uplynutí tří (3) měsíců od jeho zrušení. Poskytovatel je povinen do pěti (5) dnů od doručení takové žádosti účet korporace kompletně vymazat, a to včetně všech údajů. Provedením tohoto výmazu smluvní vztah mezi provozovatelem a korporací zaniká.
 11. Korporace registrací na infodeska.cz výslovně uvádí, že jako odborný podnikatelský subjekt rozumí těmto obchodním podmínkám, souhlasí s nimi a není v pozici slabší strany.
 12. Smluvní vztah mezi provozovatelem a korporací se řídí českým právním řádem, zejména NOZ.